James Rozanski

James Rozanski

Head of Marketing & Creative
Anna Magliano

Anna Magliano

Marketing Manager
Whitney Furnholm

Whitney Furnholm

Design Manager
Andrea Laszlo

Andrea Laszlo

Graphic Designer
Valeria Ayvar

Valeria Ayvar

Marketing Associate
Paulo Cabral

Paulo Cabral

Marketing Associate
Britt Reeker

Britt Reeker

Marketing Communications Associate